Your Psychology

     Ιστότοπος πληροφόρησης για τα νέα ερευνητικά δεδομένα του κλάδου της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής   -   Χωματίδου Γιούλη 

Οι Premack και Woodruff ορίζουν τη «θεωρία του νου» ως την ικανότητα του ατόμου να αποδίδει νοητικές καταστάσεις, όπως η πρόθεση, η επιθυμία, η φαντασία, η γνώση και η πεποίθηση, στον εαυτό του και στους άλλους.

Αυτή η ικανότητα να εξάγει κάποιος συμπεράσματα σχετικά με το τι οι άλλοι άνθρωποι πιστεύουν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση του επιτρέπει να εξηγήσει τη συμπεριφορά τους και να προβλέψει το πώς θα πράξουν.

Μολονότι πλήθος ερευνών έχει μελετήσει τη ΘτΝ σε παιδιά με διαταραχές στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα της ανάπτυξης, συγκριτικά λιγότερες είναι οι έρευνες που έχουν εξετάσει τις δεξιότητες ΘτΝ σε παιδιά που είναι επιθετικά ή/και εκφοβίζουν τους συνομηλίκους τους. Πέραν αυτού, οι εν λόγω έρευνες έχουν παρουσιάσει αντικρουόμενα αποτελέσματα. Τα ευρήματα μερικών εξ αυτών καταδεικνύουν πως οι δύο μεταβλητές συσχετίζονται, στη βάση ότι οι δεξιότητες εκφοβισμού βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ικανότητα κατανόησης και χειραγώγησης των άλλων, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα άλλων ερευνών δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ΘτΝ και εκφοβισμού.

Πιο αναλυτικά, οι Sutton, Smith και Swettenham έδειξαν ότι οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού ηλικίας 7-10 ετών έχουν καλύτερες επιδόσεις από όλες τις άλλες ομάδες των συμμαθητών τους (θύματα, υποστηρικτές και βοηθοί των θυτών, μη εμπλεκόμενοι) σε έργα όπου απαιτείται η κατανόηση των νοητικών καταστάσεων και των συναισθημάτων του κύριου χαρακτήρα μιας ιστορίας. Η εμπλοκή, δηλαδή, στον εκφοβισμό με το ρόλο του θύτη συσχετίστηκε σε σημαντικό βαθμό θετικά με τη συνολική επίδοση σε έργα ΘτΝ, ενώ αρνητική ήταν η συσχέτιση για τα θύματα του εκφοβισμού.

Παρόμοια με αυτά του Sutton και των συνεργατών του ήταν και τα ευρήματα της έρευνας της Gini σε παιδιά 8 έως 11 ετών, σύμφωνα με τα οποία υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ εκφοβισμού και ΘτΝ, όπως και των Hall, Woods, Aylett & Paiva, όπου βρέθηκε ότι οι δράστες του εκφοβισμού έχουν ανώτερες δεξιότητες στην κατανόηση των νοητικών καταστάσεων των άλλων. Αντίθετα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του Givens, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της ΘτΝ και της άμεσης και έμμεσης επιθετικότητας. Επιπλέον, οι Caravita, Blasio και Salmivalli στην έρευνα τους με παιδιά ηλικίας 9-11 ετών βρήκαν ότι η ΘτΝ συνδέεται θετικά με την ηγετική εκφοβιστική συμπεριφορά μεταξύ των αγοριών, αλλά όχι και μεταξύ των κοριτσιών, ενώ ούτε η θυματοποίηση από τους συνομηλίκους δεν συνδέθηκε με δεξιότητες ΘτΝ.

Τα αποτελέσματα ερευνών που εξέτασαν παιδιά μικρότερης ηλικίας (3-5 ετών) είναι επίσης αντικρουόμενα. Ο Walker βρήκε θετική σχέση μεταξύ ΘτΝ και επιθετικής συμπεριφοράς στα αγόρια και μεταξύ ΘτΝ και προκοινωνικής συμπεριφοράς στα κορίτσια. Αντίθετα, στην έρευνα των Swit και McMaugh δεν βρέθηκε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης της ΘτΝ και της έμμεσης επιθετικότητας, ούτε και μεταξύ ΘτΝ και προκοινωνικής συμπεριφοράς.

Τα αντικρουόμενα αυτά ευρήματα επιτείνουν την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα που να εξετάζει το ρόλο μπορεί να έχουν διάφοροι παράγοντες (γνωστικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί) στην ανάπτυξη και συντήρηση των επιθετικών συμπεριφορών.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Caravita, S. C., Di Blasio, P., & Salmivalli, C. (2010). Early adolescents’ participation in bullying: Is ToM involved?. The Journal of Early Adolescence,30(1), 138-170.

Gini, G. (2006). Social cognition and moral cognition in bullying: What's wrong?. Aggressive Behavior, 32(6), 528-539.

Givens, J. E. (2009). Does theory of mind mediate aggression and bullying in middle school males and females?.

Hall, L., Woods, S., Aylett, R., & Paiva, A. (2006). Using Theory of Mind methods to investigate empathic engagement with synthetic characters. International Journal of Humanoid Robotics3(03), 351-370.

Premack, D., & Woodruff, G. (1978). Does the chimpanzee have a theory of mind?. Behavioral and brain sciences1(04), 515-526.

Sutton, J., Smith, P. K., & Swettenham, J. (1999a). Bullying and ‘Theory of Mind’: A Critique of the ‘Social Skills Deficit’ View of Anti‐Social Behaviour. Social Development, 8(1), 117-127.

Sutton, J., Smith, P. K., & Swettenham, J. (1999b). Social cognition and bullying: Social inadequacy or skilled manipulation?. British Journal of Developmental Psychology17(3), 435-450.

Swit, C., & McMaugh, A. (2011). Relational aggression in preschoolers: can theory of mind development explain such complex forms of social manipulation?| Macquarie University ResearchOnline.

Walker, S. (2005). Gender differences in the relationship between young children's peer-related social competence and individual differences in theory of mind. The Journal of Genetic Psychology166(3), 297-312.

Share

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:18
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροδιάγνωση της δυσλεξίας
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:17
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Το κλινικό προφίλ παιδιών με δυσλεξία
Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 08 Δεκεμβρίου 2014 17:15
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Παιδική κακοποίηση: Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία και αιτιολογικοί παράγοντες
Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014 20:22
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 15:08
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Η σχολική επίδοση των μεταναστών μαθητών
Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 05 Σεπτεμβρίου 2014 14:57
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Ηθικά συναισθήματα και εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:53
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Θεωρία του νου και σχολικός εκφοβισμός
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:45
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Κανονιστικές πεποιθήσεις για την επιθετικότητα και εκδήλωση εκφοβισμού
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014 18:42

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 01:29

Η διαπολιτισμική ψυχολογία είναι ένας τομέας της ψυχολογίας που ασχολείται με τη συστηματική μελέτη της συμπεριφοράς και των εμπειριών του ατόμου, όπως εμφανίζονται σε διάφορες κοινωνίες, καθώς και με τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζει και επηρεάζεται, αντίστοιχα, από τον πολιτισμό της κοινωνίας στην οποία ζει.

Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Οικογενειακή-συζυγική Συμβουλευτική
Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2014 00:52

Η συμβουλευτική της οικογένειας είναι ο κλάδος εκείνος της συμβουλευτικής που ασχολείται κυρίως με την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη συζυγική ή οικογενειακή σχέση.

Συμβουλευτική αποκατάστασης
Συμβουλευτική αποκατάστασης
Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 09 Ιουλίου 2014 18:28

Με τον όρο αποκατάσταση εννοούμε τη διαδικασία παροχής βοήθειας σ’ έναν άνθρωπο με φυσική μειονεξία ή ψυχική διαταραχή ώστε να συμμετάσχει στην κοινωνία στο μέγιστο δυνατό μέτρο που του επιτρέπουν οι ικανότητες και οι δυνατότητές του.